TREION | 1800-20-30-80

למכירות ותמיכה הנדסית: 1-800-20-30-80 
לשירות החלפות שוטפות:   1-700-701-345
 

לחסכון בעלויות:
Captcha רענן

TREIONTM- נתונים טכניים

הגדרות I שרפים I תפוקת המים I איכות המים I מד מוליכות ן 

הגדרות
מי ברז אינם H2O בלבד. הם מכילים גם רכיבים מומסים, בעיקר מלחים (מינרלים). דמינרליזציה (או דה-יוניזציה) הינה תהליך חילוף יונים בו מסולקים מהמים כל המלחים והתרכובות האי-אורגניות בתהליך אחד בלבד. מלחים נמצאים במים בצורת יונים, כאשר מי ברז מכילים מספר שווה של קטיונים (יונים עם מטען חיובי) ושל אניונים (יונים עם מטען שלילי). תרכובות אי-אורגניות כגון פחמן דו חמצני (CO2) וסיליקה (SiO2) אינן נמצאות במצב יוני, אולם בשל אופיין הקוטבי הן מתנהגות בדומה ליונים. הטבלה הבאה מתארת את הרכב המים:


new13

בתהליך דמינרליזציה יש להשתמש בשרף לחילוף קטיונים ובשרף לחילוף אניונים. הקטיונים שבמים מוחלפים עם יוני H (מימן) בכ"א מגרגרי השרף לחילוף קטיונים. באופן דומה, האניונים שבמים מוחלפים עם יוני OH (הידרוקסיד) בגרגרי השרף לחילוף אניונים:                                                            

new14
הגרגר האדום מייצג את מחליף הקטיונים והגרגר הכחול את מחליף האניונים


שרפים
שרפי ה-TREIONTM הינם תערובות שרפים מיוחדות המכילות שרף מחליף קטיונים במצב H ושרף מחליף אניונים במצב OH. הם מסופקים בתוך עמודות חילוף יונים גליליות כשהם מוכנים לשימוש מיידי. לשרפי המצע המעורב של TREIONTM כושר חילוף יונים גבוה במיוחד. לכן, עמודות TREIONTM מפיקות נפח גדול יחסית של מים נטולי מלחים לפני שהן מגיעות לרוויה ומוחלפות. כושר החילוף הגבוה נובע בעיקר מגודל הגרגרים האחיד של שרפי ה- TREIONTM, יתרון שגורם לשילוב אופטימלי בין קינטיקה מהירה לזרימת מים אחידה - Plug Flow. שילוב זה חיוני לפעולה יעילה וחסכונית של השרף גם כשהוא מפיק מים נטולי מלחים בתוך העמודות וגם כשהוא מטופל (לאחר רוויה) במתקן רענון השרפים המרכזי.

TREION | עמודת שרפים

 

תפוקת המים
כמות מי המוצר (קרי נפח המים נטולי המלחים) המופקים מה- TREIONTM תלויה במליחות מי ההזנה. ניתן לקבל הערכה לכמות זו מהנוסחה הבאה:

nusha

text-new

איכות המים
מים נחשבים לנטולי מלחים כאשר המוליכות החשמלית שלהם נמוכה ונמצאת בטווח של 0.1 - 20 microSiemens/cm.
איכות המים המטופלים ב- TREIONTM נמדדת ומוצגת ברציפות ע"י מד מוליכות אינטגרלי.


   new11

ניתן לקבל מים נטולי מלחים באיכות גבוהה יותר ע"י עמודות TREIONTM עם שרף UPDI. שרף זה מיועד להפקת UltraPure Water עם התנגדות חשמלית של עד 18.2Megohm.cm ב- 25°C (קרי מוליכות של 0.055  microSiemens/cm) ועם ערכי TOC (סך תכולת חומרים אורגנים) נמוכים מ- 5ppb (מיקרוגרם לליטר).
כדי למצות איכות וניצולת מרביים משרף ה-UPDI מומלץ להתקין 2 עמודות TREIONTM בטור בתצורת Lead-Lag: כאשר העמודה הראשונה מגיעה לרוויה, העמודה השנייה מקבלת את תפקיד העמודה הראשונה ועמודה טרייה מקבלת את תפקיד העמודה השנייה.

new12

 

TREION | מד מוליכות אינטגרלימד המוליכות
כל עמודת TREIONTM מסופקת עם מד מוליכות אינטגרלי הכולל רגש מוליכות שמחובר לקו היציאה מהעמודה וצג אנלוגי שמראה את מוליכות מי המוצר.
כאשר שרף ה- TREIONTM מתקרב למצב רווי, מוליכות מי המוצר עולה, תחילה בקצב איטי אולם תוך זמן קצר בקצב מהיר. הסקאלה הלוגריתמית של מד המוליכות האנלוגי משקפת התנהגות זו ומאפשרת לנצל את כל תפוקת העמודה לפני החלפתה בעמודת TREIONTM טרייה.
 


 TREION | המותגים שלנו

TREION | טריון | טרייטל הנדסה כימית | עמודות מים נטולי מלחים | מים נטולי מלחים | חילוף יונים | שרף מצע מעורב | מתקני חילוף יונים | שרף מחליף יונים
מחליפי יונים | רענון שרפים | שרף חילוף יונים | שרפי חילוף יונים | שרפים מחליפי יונים | דמינרליזציה | שרף קטיוני | שרף אניוני | טרייטל אונליין | מים למעבדה

C) Copyright 2019). כל הזכויות שמורות לטרייטל הנדסה כימית בע"מ